Doručení do Vánoc garantujeme při objednávkách uskutečněných do 15.12.2021
Objednávku lze udělat pouze přes stolní počítač, online editor zatím není přizpůsoben malému displeji na smartphonu.

Reklamace

Reklamační řád - onlineposter.cz
 1. Reklamace

   

  Kupující je povinen napsat a zaslat prodávajícímu neprodleně písemnou REKLAMACI formou e-mailové zprávy, a to v následujících případech:

   

  1.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, kromě případů uvedených čl. IV bod 2 těchto VOP, do 15 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

   

  1.2 Kupující vrací zboží, které si neobjednal.

  V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu max. do 15 dnů od převzetí zboží kupujícím. Náklady na vrácení zboží nese prodávající.

   

  1.3 Kupující požaduje náhradní plnění v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost, příp. barva).

  V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, je nevyhovující z důvodu velikosti, příp. barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy, příp. velikosti, max. do 10 dnů od převzetí zboží kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, že se nejedná o výrobu zboží na základě požadavků kupujícího a zboží je skladem prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující odstoupil od kupní smlouvy a kupující uhradí manipulační poplatek pokrývající náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží ve výši 50 % z ceny zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí reklamace s požadovanými doklady a se zbožím, které se má vyměnit.

   

  1.4 Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží, jehož podmínky jsou upraveny v článku X těchto VOP a v reklamačním řádu prodávajícího, uveřejněných na www.OnlinePoster.cz.

   

  Kupující je povinen uvést v reklamaci následující údaje:

   

  2.1 Identifikace kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa)

  2.2 Adresa místa, kam bylo zboží dodáno

  2.3 Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží

  2.4 Číslo elektronické objednávky

  2.5 Datum vystavení elektronické objednávky

  2.6 Datum převzetí zboží kupujícím

  2.7 Popis zboží, které kupující žádá zaměnit, a popis zaměněného zboží, popis vad zboží a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

   

  2.8 Název a číslo bankovního účtu kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden, resp. oznámení, že kupující žádá o vrácení kupní ceny prostřednictvím pošty na adresu sídla/bydliště kupujícího.

  2.9 Datum a podpis kupujícího

   

  Jestliže reklamace není kompletní nebo jestliže k reklamaci není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen "požadované doklady"), prodávající vyzve telefonicky případně e-mailem kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Prodávající si zároveň bude účtovat manipulační poplatek ve výši 16,60 EUR (500 SKK) zahrnující náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku neúplné reklamace nebo nepřiložených požadovaných dokladů.

   

  Jestliže se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat kupujícímu, příp. kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 dnů od převzetí reklamace, příp. požadovaných dokladů prodávajícím, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení/záměny/reklamace a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři. V ostatních případech prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne řádně uplatněné reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

   

  Jestliže k vyplněnému formuláři a požadovaným dokladům není přiloženo zboží, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží vrátit, vyměnit nebo reklamovat.

   

  Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace, musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a zabalené identickým způsobem jako v původním obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace, snáší kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

   

  Kupující je povinen písemnou reklamaci spolu s požadovanými doklady a se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace, doporučeně poslat nebo donést na adresu provozovny/korespondenční adresu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

   

  Celková částka za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížená o manipulační poplatek/poplatky, v případech stanovených v těchto VOP, bude převedena na účet kupujícího uvedený ve formuláři, a to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s požadovanými doklady a se zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 tohoto článku.