Doručení do Vánoc garantujeme při objednávkách uskutečněných do 15.12.2021
Objednávku lze udělat pouze přes stolní počítač, online editor zatím není přizpůsoben malému displeji na smartphonu.

Registrace dizajnéra

Vydělávejte přes OnlinePoster.cz!

Vydělávejte přes OnlinePoster.cz! :)

- Registrujte se jako designér na naší stránce, nahrajte své vlastní fotografie a začněte profitovat ze svých fotek.

- Ke každé Vaší fotografii je systémem přiděleno počítadlo, které zapíše každý prodej designu.

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Licenční smlouva

uzavřená podle § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů

mezi

autorem:

Titul, jméno a příjmení: 

Trvalý pobyt: 

Číslo OP:

a

nabyvatelem:

Plotbase, s.r.o., se sídlem Košická 6, 821 09  Bratislava, IČ: 45674515, DIČ: SK2023089761, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 66950/B.

 

Čl. 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je udělení souhlasu autora designu (dále jen "design") specifikovaného v čl. 2 této smlouvy nabyvateli k používání designu (dále jen "licence") podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

 

Čl. 2

Určení designu

Autor uděluje nabyvateli právo používat všechny designy, které autor umístí na internetový portál www.onlineposter.cz nabyvatele, a nabyvatel se zavazuje zaplatit autorovi sjednanou odměnu.

 

Čl. 3

Způsob použití designu a rozsah licence

1. Autor uděluje nabyvateli licenci a právo na užití díla při tvorbě produktů, které nabyvatel vyrábí v rámci své podnikatelské činnosti, které jsou uvedeny na internetové stránce nabyvatele podle objednávek třetích osob. Způsob tvorby určuje nabyvatel.

 

2. Licence podle této smlouvy je nevýhradní a autor je oprávněn udělit licenci dalším osobám; nároky nabyvatele z této smlouvy nejsou udělením licence třetím osobám dotčeny.

 

3. Autor uděluje nabyvateli licenci na dobu neurčitou v souladu s trváním majetkových práv autora podle § 21 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským.

 

4. Zánikem nabyvatele jako právnické osoby, které byla licence udělena, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce nabyvatele.

 

Čl. 4

Odměna

1. Autor uděluje nabyvateli licenci za úplatu, jejíž výše závisí na výnosech z využití licence. Autor má nárok na odměnu za každé užití díla na produkty, které nabyvatel vyrábí v rámci své podnikatelské činnosti podle objednávek třetích osob.

 

2. Výšku odměny určuje sám autor při umístění díla na internetový portál www.onlineposter.cz nabyvatele. Nabyvatel se zavazuje zaplatit autorovi tuto odměnu.

 

3. Smluvní strany se dohodly, že nabyvatel je oprávněn autorem určenou odměnu podle odstavce 2 tohoto článku navýšit o 20 ? 50 % a za tuto cenu je nabyvatel oprávněn použít dílo na produkty, které vyrábí v rámci své podnikatelské činnosti podle objednávek třetích osob.

 

4. Nabyvatel zašle autorovi do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce, v němž bylo dílo použito na výsledné zboží, odměnu sjednanou podle bodu 2 tohoto článku.

 

5. Nabyvatel je povinen poskytnout autorovi vyúčtování odměny pouze na vyžádání autora. Autor pošle požadavek na e-mailovou adresu nabyvatele: info@onlineposter.cz

 

6. Odměnu za poskytnutí licence vyplatí nabyvatel autorovi bez zákonných srážek. Všechny zákonné povinnosti vyplývající z poskytnuté odměny snáší autor, včetně povinnosti uhradit 2 % z poskytnuté odměny do literárního fondu podle zákona č. 13/1993 Z. z. o uměleckých fondech ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 5

Původnost díla

Autor prohlašuje, že samostatnou vlastní tvůrčí činností vytvořil dílo, které umístil na internetovém portálu nabyvatele, a že dílo je původní.

 

Čl. 6

Odpovědnost za porušení práv třetích osob

1. Nabyvatel neodpovídá za případné porušení autorských práv, práv vyplývajících z průmyslového vlastnictví a jiných obdobných práv poskytujících právní ochranu podle zvláštních právních předpisů dílům autora.

 

2. Autor je povinen uvést pravdivé a úplné údaje ve všech formulářích umístěných na internetovém portálu nabyvatele. V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů poskytnutých nabyvateli odpovídá autor za škodu, kterou tím nabyvateli způsobí.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uskutečněním souhlasného projevu vůle oběma smluvními stranami. Uzavření této smlouvy je podmínkou registrace autora na internetovém portálu nabyvatele.

 

4. Autor vyjadřuje svůj souhlas s touto smlouvou a projeví vůli uzavřít tuto smlouvu elektronicky, a to volbou alternativy uvedené v registračním formuláři "seznámil jsem se s obsahem licenční smlouvy a souhlasím s jejím obsahem" nebo podpisem této smlouvy.

 

5. Nabyvatel vyjadřuje svůj souhlas s touto smlouvou a projeví vůli uzavřít tuto smlouvu registrací autora na portálu, který nabyvatel provozuje, nebo podpisem této smlouvy.

 

6. Na vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se vztahují obecně závazné právní předpisy platné a účinné na území Slovenské republiky, zejména ustanovení autorského zákona a Občanského zákoníku.

 

7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se vyhotovuje ve slovenském jazyce, přičemž v případě pochybností ohledně ustanovení a výkladu smlouvy platí slovenská verze smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že pro úpravu jejich závazkově-právních a majetkových vztahů vyplývajících z této smlouvy si volí jako rozhodné právo právní řád Slovenské republiky. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že v případě soudního sporu vyplývajícího z této smlouvy je pro řízení dána pravomoc soudů Slovenské republiky.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nejednají v omylu ani v tísni, jejímu obsahu porozuměly a na znamení souhlasu ji vlastnoručně podepisují.